Welkom op de website van Hafo Vlaams-Brabant

Reglement Halve Fond

Onderstaand reglement zal voorgelegd worden op de volgende vergadering van Hafo Vlaams-Brabant ter goedkeuring van alle deelnemende lokalen

Art. 1
De Deelnemende lokalen behouden hun eigenheid. Het zijn de deelnemende lokalen die bepalen wat voor onkosten zij aanrekenen aan hun liefhebbers zoals oa Port – regelen uurwerk – lokale uitslagen enz…… Vanuit het samenspel wordt gevraagd om de onkosten voor het samenspel zo LAAG mogelijk te houden!

Art. 2
De kosten om de uitslag van Hafo Vlaams-Brabant op papier te ontvangen is vastgesteld op 1,50€ voor alle categorieën samen. De uitslagen met geld zijn GRATIS beschikbaar via de website www.hafo.be Om de uitslagen met gelden te kunnen downloaden vanaf de website www.hafo.be dienen de liefhebbers zicht te registreren via de website.

Art. 3
De deelnemende lokalen moeten NIET dezelfde vergezeller hebben, de manden van het samenspel Hafo Vlaams-Brabant dienen samen te staan op het transport/vergezeller! De verschillende vergezellers staan in het verlengde van elkaar op de lossingsplaats.

Art. 4
De lokalen nemen deel aan het samenspel Hafo Vlaams-Brabant met de straal of lijst van de gemeentes die goedgekeurd zijn op het vluchtprogramma dat zij indiende bij de KBDB. Lokalen die deelnemen aan het overkoepelend samenspel Hafo Vlaams-Brabant mogen enkel liefhebbers aanvaarden waarvan het hok gelegen is in Vlaams-Brabant. Met uitzondering voor Schaffen waar Limburgse aangrenzende deelgemeente mogen deelnemen. De stralen van de deelnemende lokalen kunnen onderling verschillen.

Art. 5
Liefhebbers, waarvan de hokken gelegen zijn in Vlaams-Brabant kunnen enkel deelnemen aan het samenspel Hafo Vlaams-Brabant in het lokaal waarvan hun hok gelegen is in de toegelaten straal. Liefhebbers uit aangrenzende provincies mogen aan de lokale dubbeling deelnemen. Ook mogen zij deelnemen aan de overkoepeling sector 2 & 3. Zij worden NIET opgenomen in de uitslag van Hafo Vlaams-Brabant met uitzondering van Limburgse aangrenzende gemeenten van het lokaal Schaffen.

Art. 6
6.1 Liefhebbers kunnen deelnemen aan het samenspel Hafo Vlaams-Brabant door in te korven in slechts 1 lokaal dat deelneemt aan dit samenspel per vlucht. Van zodra een liefhebber inkorft in 2 of meerdere lokalen kan deze liefhebber niet meer deelnemen aan de kampioenschappen van Hafo Vlaams-Brabant.

6.2 Wanneer een liefhebber inkorft op hetzelfde weekend voor een vlucht van Hafo Vlaams-Brabant in meer dan 1 lokaal zal deze liefhebber niet opgenomen worden in de uitslag!

Art. 7
Centralisatie Hafo Vlaams-Brabant : De deelnemende lokalen betalen voor het maken van de uitslag en de centralisatie van het samenspel 75€/jaar aan deze centralisatie. Dit bedrag wordt overgemaakt aan de centralisatie apart met de eerste afrekening van het seizoen met vermelding Centralisatie. Het e-mail adres van Hafo Vlaams-Brabant : administratie@hafo.be

Art. 8
Alle deelnemende duiven aan de lokale uitslag waarvan het hok gelegen is in Vlaams-Brabant, alsook aangrenzende Limburgse deelgemeenten van het lokaal Schaffen nemen automatisch deel aan het samenspel Hafo Vlaams-Brabant.

Art. 9
Er mogen GEEN portduiven aanvaard worden

Art. 10
De Uitslag programma’s moeten compatibel zijn met elkaar, er wordt aangeraden om het uitslag programma van Data Technology te gebruiken. Indien men een ander programma wenst te gebruiken MOET dit compatibel zijn met het programma van Data Technology.

Art. 11
Poulen op het samenspel Hafo Vlaams-Brabant kan ENKEL met een ingevulde poelbrief hafo Vlaams-Brabant

Art. 12
Spiegellijsten worden via e-mail bezorgd aan de centralisatie administratie@hafo.be ten laatste op donderdag middernacht, LIEFST zo vlug mogelijk na het inkorven van de duiven. Men vermeld duidelijk in de mail aan de centralisatie hoeveel duiven er deelnemen per categorie! Men vermeld steeds hoeveel duiven er op de bons staan per categorie!

Art. 13
Na het ontvangen van de spiegellijsten en het verwerken van de gegevens zal ieder deelnemend lokaal een spiegellijst ontvangen van Hafo Vlaams-Brabant via e-mail (dit zal in een pdf versie zijn)

Art. 14
De 7% van het gezette geld op de uitslag blijft in het lokaal waar de liefhebber zijn duiven heeft ingekorfd.

Art. 15
De ingevulde poelbrieven worden bewaard in het lokaal waar de liefhebber heeft ingekorfd. De poelbrieven worden bewaard zolang is voorgeschreven in de reglementen van de KBDB.

Art. 16
De aankomsten worden zo vlug mogelijk via e-mail doorgestuurd naar de centralisatie administratie@hafo.be nadat de laatste klok is geopend. Bij eventuele problemen of wanneer de aankomsten niet onmiddellijk kunnen verwerkt worden in het lokaal, brengen zij de centralisatie hiervan op de hoogte. Dit kan via e-mail administratie@hafo.be.

Art. 17
De uitslag van het samenspel wordt gemaakt door de centralisatie en wordt elektronisch doorgestuurd in pdf formaat naar de deelnemende lokalen. De lokalen bezorgen de papieren uitslagen aan de deelnemende liefhebbers..

Art. 18
Na de klachtenperiode en van zodra de uitslag definitief is zullen de lokalen een uitbetalingslijst ontvangen van de centralisatie.

18.1 Klachten over de uitslag worden gemeld aan de uitslagmaker van het deelnemende lokaal, deze zal, samen met iemand van het lokale bestuur, nagaan of deze klacht aangenomen wordt of niet. De lokale uitslagmaker meldt deze fout, of hij wijzigt deze fout en geeft deze aanpassingen door naar de centralisatie ten laatste een week later voor zondagmiddag 12u! Er wordt duidelijk vermeldt in de communicatie aan de centralisatie wat de aangebrachte aanpassingen zijn!

18.2 Bij discussie zal het bestuur van Hafo Vlaams-Brabant samen met de uitslagmaker van het lokaal en het bestuur van het deelnemende lokaal deze klacht behandelen om tot een vergelijk te komen.

18.3 Wanneer er geen vergelijk is tussen de betrokkenen zal de klacht overgemaakt worden aan de KBDB afdeling Vlaams-Brabant.

Art. 19
Op het einde van iedere maand zal de centralisatie een definitieve afrekening elektronisch versturen naar de deelnemende lokalen.

Art. 20
Klachten over de afrekening moeten ten laatste binnen zijn op de centralisatie 5 dagen na ontvangst. Hierna worden er GEEN klachten meer aanvaard!

20.1 De deelnemende lokalen storten te betalen gelden op de rekening van Hafo Vlaams-Brabant.

20.2 De lokalen die gelden moeten trekken van Hafo Vlaams-Brabant, zal door de administratie overgemaakt worden op het rekening nummer van het betreffende lokaal.

20.3 De lokalen gebruiken gedurende het lopende seizoen hetzelfde rekeningnummer om alle betalingen/ontvangsten mee uit te voeren.

Art. 21
De betaling van de gelden kan door de deelnemende lokalen worden uitgevoerd aan de centralisatie 6 dagen na het ontvangen van de maand afrekening.

Art. 22
Het bestuur van elk deelnemend lokaal aan het samenspel Hafo Vlaams-Brabant zorgt ervoor dat minstens 1 van zijn bestuursleden zal zetelen in het sportiefbestuur van het samenspel Hafo Vlaams-Brabant.

Art. 23
Het bestuur van het samenspel Hafo Vlaams-Brabant komt minimaal 2x per jaar samen. Op het einde van ieder seizoen om het verloop van het afgelopen seizoen te bespreken en voor aanvang van ieder nieuw seizoen om de vlucht programma’s op elkaar af te stemmen en de kampioenschappen vast te leggen voor het volgende seizoen (punten 32-33-34). De mogelijkheid bestaat dat er bijkomende vergaderingen voorzien worden indien dit nodig is.

Art. 24
De reglementen kunnen enkel aangepast door het bestuur van het samenspel Hafo Vlaams-Brabant.

Art. 25
Indien er lokalen wensen deel te nemen aan het samenspel Hafo Vlaams-Brabant kunnen zij zich schriftelijk melden aan de centralisatie. Zij kunnen hun aanvraag overmaken aan de centralisatie van Hafo Vlaams-Brabant na de algemene vergadering van PE Vlaams-Brabant

25.1 Wanneer het aantal deelnemende lokalen al is overgemaakt aan de KBDB kunnen er geen lokalen meer deelnemen aan het samenspel Hafo Vlaams- Brabant en zullen ze hun aanvraag indienen voor het volgende seizoen.

25.2 De lokalen kunnen enkel toetreden aan het samenspel Hafo Vlaams-Brabant als ze aanvaardt worden door de meerderheid van het huidig sportiefbestuur van Hafo Vlaams-Brabant en wanneer ze zich ZONDER DISCUSSIE akkoord verklaren met de reglementen van Hafo Vlaams- Brabant.

Art. 26
Alle liefhebbers van het samenspel Hafo Vlaams-Brabant kunnen deelnemen aan de bonvluchten, mits zij intekenen op de bons. Deze duiven moeten eveneens in de miezen en poelen gezet worden in de 2de rij. Alle informatie van de bonvluchten kan u bekomen in het deelnemende lokaal/verbond – op de uitslagen Hafo Vlaams-Brabant of op de website www.hafo.be

Art. 27
Enkel leden van Hafo Vlaams-Brabant kunnen deelnemen aan de kampioenschappen. Het lidgeld bedraagt 10€/seizoen. Door het betalen van het lidgeld kunnen de liefhebbers deelnemen aan de kampioenschappen en genieten van andere voordelen. Van Hafo Vlaams-Brabant

Art. 28
Men neemt deel aan de kampioenschappen en gratis prijzen vanaf de betaling an het lidgeld , vluchten die verspeeld zijn voor deze betaling komen NIET in aanmerking voor de kampioenschappen en andere voordelen van Hafo Vlaams-Brabant.

Art. 29
De liefhebbers kunnen deelnemen aan de kampioenschappen Hafo Vlaams-Brabant na betaling van het lidgeld en wanneer ze hun duiven inkorven in één en hetzelfde lokaal. Bij inkorven van de duiven op verschillende vluchten in 2 of meerdere lokalen, kunnen ze niet meer deelnemen aan de kampioenschappen Hafo Vlaams-Brabant. (Zie ook punten 5 & 6 van de reglementen mbt inkorven van de duiven)

Art. 30
De kampioenschappen zullen bijgehouden worden door de centralisatie. Er moeten geen formulieren ingediend worden door de liefhebbers zelf.

Art. 31 Kampioenschappen Hafo Vlaams-Brabant voor oude- en jonge duiven

31.1 kampioenschap 1ste en 2de get oude duiven. Er zullen 10 geklasseerden zijn in dit kampioenschap. Telt vanaf eerste vlucht tot en met de week voor de nationale vlucht vanuit Bourges.

31.2 Kampioenschap 1ste en 2de get. Jonge duiven. Er zullen 10 geklasseerden zijn in dit kampioenschap. Telt vanaf de eerste vlucht voor jonge duiven tot de laatste vlucht van de jonge duiven.

31.3 De 1ste & 2de getekende duiven moeten NIET samen op de uitslag staan.

Art. 32
Asduiven Hafo Vlaams-Brabant voor oude- en jonge duiven

32.1 Oude- en jaarduiven 5 beste uitslagen uit te kiezen van de eerste vlucht tot en met de week voor de nationale vlucht vanuit Bourges. Er zullen 5 geklasseerden zijn in dit kampioenschap, eervolle vermeldingen tellen niet mee.

32.2 Jonge duiven 5 beste uitslagen uit te kiezen van de eerste vlucht tot en met de laatste vlucht. Er zullen 5 geklasseerden zijn in dit kampioenschap, eervolle vermeldingen tellen niet mee.

32.3 Men kan slechts 1 vermelding behalen per categorie, de andere asduiven zullen eervolle vermeldingen zijn.

Art. 33
Algemeen kampioenschap Hafo Vlaams-Brabant

33.1 Algemeen kampioen is de liefhebber met de meeste vermeldingen. Men kan vermeldingen behalen bij de kampioenschappen en asduiven. De eervolle vermeldingen tellen NIET mee voor het algemeen kampioenschap Hafo Vlaams-Brabant.

33.2 Bij gelijkheid telt het laagst aantal punten

Art. 34
De deelnemende lokalen aan het samenspel Hafo Vlaams-Brabant zullen van de centralisatie de standen van de kampioenschappen ontvangen 14 dagen na het spelen van de laatste vlucht die in aanmerking komt voor het kampioenschap

Art. 35
De deelnemende lokalen bezorgen de standen van de kampioenschappen aan hun liefhebbers.

Art. 36
Klachten van de kampioenschappen worden overgemaakt aan de centralisatie van Hafo Vlaams-Brabant administratie@hafo.be Klachten dienen binnen te zijn bij de centralisatie voor de aangegeven datum en uur op de lijst van de voorlopige uitslag.

Art. 37
De lokalen doen hun overschrijvingen naar Hafo Vlaams-Brabant steeds met dezelfde rekeningnummer. Het rekeningnummer mag NIET aangepast worden tijdens het lopende seizoen!

Art. 38
De deelname aan het overkoepelend samenspel Hafo Vlaams-Brabant kan ieder jaar opgezegd worden schriftelijk of via e-mail aan de centralisatie. Deze opzegging moet binnen zijn bij de centralisatie binnen de 10 dagen na de algemene vergadering KBDB Vlaams-Brabant. Indien er geen opzegging ontvangen wordt, of bij het laattijdig indienen van deze opzegging wordt de periode stilzwijgend verlengd voor het volgende seizoen.

Art. 39
De uitnodigingen voor de vergaderingen van Hafo Vlaams-Brabant moeten verstuurd worden naar de deelnemende lokalen minstens 14 7 dagen voor de aanvang van deze vergadering

Art. 40

De vergadering om de deelname en nieuwe aanvragen te behandelen voor het volgende seizoen zal ten vroegste plaatsvinden 10 dagen na de algemene vergadering van KBDB Vlaams-Brabant

Art. 41
De deelnemende lokalen die een lokale uitslag hebben op de vluchten van hafo Vlaams-Brabant zullen deze uitslagen verplicht dienen doorsturen naar de centralisatie.

Art. 42
De deelnemende lokalen dienen zich te houden aan de reglementen Hafo Vlaams-Brabant. Bij het niet naleven van deze reglementen zal het lokaal ONMIDDELLIJK geschrapt worden uit het overkoepelend samenspel Hafo Vlaams-Brabant.

Aangepast te Lubbeek op XX/XX/2020.